Winamp
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

regulamin

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Konkursu:

Konkurs będzie prowadzony pod nazwą określoną na danej podstronie.

2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest

Radio CCM Sp. z o. o. ,ul. Jana Pawła II 2, 44-100 Gliwice,

NIP: 548-16-08-490,Regon: 070569240, KRS: 0000135024 - Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 1.874 400,00 zł; ;

3. Zasięg konkursu.

Konkurs odbędzie się na obszarze Śląska.

DANE OSOBOWE

4. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają

zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku

z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na

opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie

zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane

osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia.

Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych

osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz

prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY KONKURSU

5. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda

osoba fizyczna, pełnoletnia ( z zastrzeżeniem pkt.6 regulaminu ), zamieszkała na

terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.

6. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:

- Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki,

rodzeństwo, rodzice )

- firmy będącej sponsorem konkursu.

7. Każdy uczestnik może zostać laureatem konkursów maksymalnie jeden raz w miesiącu.

8. Każdy uczestnik może wziąć udział w jednym konkursie tylko jeden raz (wyznacznikiem konkursu jest sponsor konkursu).

9. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:

- z akceptacją regulaminu konkursu,

- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,

- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału

w konkursie.

KOMISJA KONKURSOWA

10. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności

w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru

zwycięzców konkursu, Organizator powoła 2 osobową Komisję Konkursową. W skład

Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

11. Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody, oraz o warunkach odbioru nagrody i poprosi o podanie danych, tj. imienia, nazwiska, dokładnego adresu, telefonu

kontaktowego oraz dokładnej daty urodzenia.

ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK

12. Nagrody zwycięzca może odebrać w siedzibie Organizatora w ciagu 21 od daty

wygrania. Zwycięzca konkursu jest obowiązany zapłacić podatek w wysokości 10%

od wartości wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 760 zł ( art. 21 ust.1 pkt.

68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst

jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn. zm.) nie później niż w dniu wydania

nagrody. Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za

pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego

jest Organizator. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, przejdzie ona na

własność Organizatora lub zostanie przekazana Fundatorowi.

13. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej

równowartości w pieniądzu.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne

przyznanej nagrody.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

15. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia

konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które

wpłyną po tym terminie nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla

pocztowego.

16. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię,

nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem

oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres

redakcji.

17. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w

siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na Witrynie. Organizator zastrzega sobie

prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

 

 

Komentarze (0):

Jeszcze nikt nie skomentował tego tematu. Bądź pierwszy.
Twój nick: Przeczytałem i zgadzam się z postanowieniami regulaminu