WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

regulamin

REGULAMIN KONKURSU

Jednym Słowem Wakacje z Radia CCM

z "Mazowsze Medi SPA" w Ustroniu i Auto Centrum Gliwice Skoda

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Nazwa Konkursu:

Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Jednym Słowem Wakacje

2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest

Radio CCM Sp. z o. o. , ul. Jana Pawła II 2, 44-100 Gliwice, NIP: 548-16-08-490,Regon: 070569240, KRS: 0000135024 - Sąd Rejonowy w Gliwicach – X Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 1.874 400,00 zł;

 

3. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia konkursu

zapewnia Radio CCM Sp. z o. o.

 

4. Zasięg konkursu.

Konkurs odbędzie się na obszarze Śląska.

 

5. Czas trwania konkursu.

Konkurs rozpoczyna się 1.08.2017 i trwa do 01.09.2017

Finał konkursu w każdy piątek.

 

6. W konkursie wygrywa ta osoba która poda prawidłowo hasło zamieszczane w danym tygodniu na stronie www.radioccm.pl

 

DANE OSOBOWE

 

1. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają

zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku

z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na

opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie

zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane

osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia.

Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych

osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz

prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

 

UCZESTNICY KONKURSU

 

1. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda

osoba fizyczna, pełnoletnia (z zastrzeżeniem pkt.2 regulaminu dot. uczestników konkursu), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.

 

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:

- Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki,

rodzeństwo, rodzice)

 

3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:

- z akceptacją regulaminu konkursu,

- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,

- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału

w konkursie.

 

KOMISJA KONKURSOWA

 

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności

w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru

zwycięzców konkursu, Organizator powoła 1 osobową Komisję Konkursową. W skład

Komisji Konkursowej wejdzie osoba wytypowane przez Organizatora.

 

PRZEBIEG KONKURSU

 

1. Konkurs rozpoczyna się 01.08.2017 i trwa do 01.09.2017

2. Finał konkursu w piątek.

3. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez kontakt telefoniczny pod

numer 32 775-00-00.

4. Koszt połączenia telefonicznego według stawki danego operatora

5. W piątek, w dniu rozstrzygnięcia konkursu Prezenter zadaje na antenie pytanie o hasło, które zostało w danym tygodniu podane na stronie www.radioccm.pl. Czeka na kontakt telefoniczny słuchaczy. Ta osoba która jako pierwsza odpowie prawidłowo na zadane pytanie zdobywa nagrodę. Następnie zostanie poinformowana przez prezentera o warunkach odbioru nagrody.

 

NAGRODY

 

1. Nagrodą w konkursie jest pobyt w ośrodku "Mazowsze Medi SPA" w Ustroniu

2. Pobyt o którym mowa w pkt. 1 obejmuje 2 noclegi ze śniadaniem dla 2 dwóch osób.

3. Termin zaproszenia do ustalenia indywidualnego w terminach wskazanych przez "Mazowsze Medi SPA" w Ustroniu

    1. Termin ważności zaproszenia 23.12.2017 r.

    2. Nagrodą dodatkową jest udostępnienie samochodu na weekend przez Auto Centrum Gliwice Skoda mieszczące się przy ul. Portowej 2 w Gliwicach. Nagroda przyznawana jest w czasie dwóch edycji konkursu 01.08-04.08. 2017 oraz 28.08-01.09 2017
       

.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

1. Prezenter powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody podczas kontaktu

telefonicznego. Prezenter poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody

oraz poprosi o podanie danych, tj. imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego.

 

ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK

 

1. Laureat w ciągu 7 dni od wygranej kontaktuje się z "Mazowsze Medi SPA" w Ustroniu pod             wskazanym numerem telefonu w celu ustalenia terminu pobytu.

2. Zwycięzca konkursu jest zobowiązany do dokonania wcześniejszej rezerwacji pobytu podając daty planowanego pobytu. Rezerwacja można dokonać wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny lub poprzez email wyłącznie z recepcją "Mazowsze Medi SPA" w Ustroniu (tel.: 33 857 72 71, mazowsze@mazowszemedispa.com ).

5. Rezerwacja pobytu jest możliwa wyłącznie w przypadku jeśli obiekt noclegowy posiada wolne miejsca noclegowe w podanym prze zwycięzcę konkursu terminie.

6. Po zarezerwowaniu pobytu przez zwycięzcę konkursu nie ma możliwości zmiany daty pobytu na inną. A w przypadku niepojawiania się zwycięzcy konkursu w ustalonym terminie nagroda przepada.

7. Zwycięzca konkursu i osoba towarzysząca zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu pobytu w "Mazowsze Medi SPA" w Ustroniu, który jest dostępny na stronie www.mazowszemedispa.com lub w recepcji obiektu.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia

konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które

wpłyną po tym terminie nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla

pocztowego.

2. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię,

nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem

oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres

redakcji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w

siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na Witrynie. Organizator zastrzega sobie

prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność połączenia na antenę. W

przypadku przerwania połączenia lub niedopełnienia zasad określonych w warunkach konkursu w tym nieprzekazaniu danych ze strony laureata konkursu są nieważne i

zostaną wykluczone z Konkursu.

3. Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają za prawidłowe wykonanie usług

telekomunikacyjnych w zakresie połączenia telefonicznego w ramach usługi. Upusty

cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają

zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

Komentarze (0):

Jeszcze nikt nie skomentował tego tematu. Bądź pierwszy.
Twój nick: Przeczytałem i zgadzam się z postanowieniami regulaminu