WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

21.05.20207 km kwadratowych relaksu. Ostatnie pociągnięcia przy budowie Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach

Trwa rewitalizacja Potoku Czechowickiego, połączona z budową Centrum Edukacji Ekologicznej. Wieża widokowa już stoi. Jeszcze w tym roku zakończona zostanie inwestycja, która ma na celu z jednej strony przywrócenie Doliny Potoku Czechowickiego naturze poprzez jej renaturalizację i likwidację skutków wieloletniej tzw. antropopresji (ingerencji człowieka w naturalne siedliska przyrodnicze), a z drugiej – udostępnienie jej zasobów mieszkańcom gminy, w sposób podkreślający i podtrzymujący jej naturalne walory.

 

Naturalny, służący ekologii i ochronie środowiska charakter inwestycji wieńczy budowa Centrum Edukacji Ekologicznej, którego celem będzie m.in. prezentacja jej walorów przyrodniczych i kulturowych (i całej gminy) mieszkańcom i turystom, a zarazem kreowanie działań i przedsięwzięć służących ochronie przyrody i ekologii w gminie, jak również udostępnianie zasobów naturalnych gminy poprzez inicjowanie budowy szlaków pieszych i rowerowych, ścieżek dydaktycznych oraz prowadzenie innych działań służących promocji walorów przyrodniczych i turystycznych gminy. Tym samym, dzięki realizacji inwestycji, w historycznej kolebce Czechowic, w otoczeniu najstarszych zabytków architektonicznych i przyrodniczych miasta powstanie obiekt, który pełnić będzie funkcję centrum edukacyjno-ekologicznego i promocyjnego gminy i ma stanowić jej turystyczną wizytówkę. Położony w urokliwej scenerii zrewitalizowanej i udostępnionej mieszkańcom oraz turystom Doliny Potoku Czechowickiego, w pobliżu drogi krajowej numer 1 obiekt ma stać się przybytkiem, w którym – akcentując przyrodnicze, kulturowe, krajoznawcze i rekreacyjne walory gminy – krzewić się będzie wiedzę w dziedzinie ekologii i ochrony przyrody oraz działać na rzecz ochrony przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa miasta. Odbywać się to będzie z naciskiem na promowanie turystyki, w szczególności pieszej i rowerowej.

Zagospodarowanie potoku polega m.in. na jego rewitalizacji oraz utworzeniu systemu oznakowanych ścieżek, chroniących obszar cenny przyrodniczo przed zniszczeniem. Potok stanowi ujście dla wód deszczowych i roztopowych. Ten newralgiczny, ważny z punktu widzenia ekologii i ochrony przeciwpowodziowej ciek wodny przepływa na tym terenie przez trzy stawy, a flora terenu liczy ponad 250 gatunków roślin. Projektem objęte są siedliska cenne przyrodniczo, które były zaniedbane – występowały tu m.in. liczne gatunki obce dla rodzimej fauny i flory, które należało usunąć. Całość inwestycji przyczyni się do ochrony bioróżnorodności doliny, w szczególności do przywrócenia właściwego stanu siedlisk przyrodniczych. Ponadto, dolina jest miejscem atrakcyjnym dla spacerowiczów, biegaczy oraz amatorów turystyki rowerowej – projekt pozwoli zatem udostępnić walory terenu mieszkańcom gminy i turystom, a jednocześnie ochroni cenne przyrodniczo obszary.

Alejki spacerowe wzdłuż Potoku Czechowickiego będą gotowe jeszcze przed wakacjami, a Centrum edukacji Ekologicznej z wieżą widokową, tuż po wakacjach – mówi wiceburmistrz Czechowic-Dziedzic, Paweł Mrowiec:

Plik dźwiękowy: tk_1wieza%20Cz%20Dz.mp3

Centrum Edukacji Ekologicznej będzie obiektem łączącym funkcje edukacyjno-promocyjne z rekreacyjnymi, a – co niezwykle ważne – umożliwi jednocześnie zabezpieczenie oraz ekspozycję ruin dawnego „Zamku Wilczków”, odsłoniętych podczas prac archeologicznych. Powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej ma podkreślić zastane wartości i walory krajobrazowe, uwidocznić dawny układ urbanistyczny tych terenów, a także dostarczyć nowe przestrzenie usługowe, edukacyjne oraz rekreacyjne dla mieszkańców i turystów.

Przy CEE, stanowiącym element całego kompleksu Doliny Potoku Czechowickiego, ciągnącej się aż do terenów tzw. Starej Gminy, powstaje m.in. taras rekreacyjny, ekologiczne ogródki tematyczne, liczne ścieżki spacerowe (w tym pomosty na palach, zlokalizowane na miejscu dawnego stawiska), edukacyjny plac zabaw dla dzieci, altana rekreacyjna a nawet... hotele dla owadów. Stoi już wieża widokowa, która pełnić ma rolę punktu obserwacyjnego na zrewitalizowaną w ramach inwestycji dolinę i jej otoczenie. Cały kompleks jest położony w pięknej scenerii, w pobliżu licznych zabytków, historycznych zabudowań i pomników przyrody.

„Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego” to zadanie, w ramach którego przewidziano inwestycje przyczyniające się do zatrzymania degradacji cennych przyrodniczo gatunków roślin i zwierząt mających swoje siedliska w dolinie potoku oraz budowę ośrodka prowadzącego działania promocyjne i edukacyjne, związane z bioróżnorodnością. Cała inwestycja kosztuje przeszło 18 milionów złotych. Większość tej kwoty – aż 15,5 mln – nie obciąży jednak gminnego budżetu, gdyż zostanie sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Źródło: Urząd Miejskie w Czechowicach-Dziedzicach /foto: Paweł Mizera, CEE/