WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

30.01.2023Bytom walczy z chaosem reklamowym w mieście! Są specjalne przepisy.

 
W poniedziałek, 30 stycznia radni Rady Miejskiej w Bytomiu podjęli uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Bytomiu. Celem uchwały reklamowej, jest wprowadzenie ładu przestrzennego w mieście a równocześnie umożliwienie przedsiębiorcom dotarcia z informacją do klientów.
 
Uchwałę reklamową poprzedziły nie tylko konsultacje społeczne, ale również spotkania z mieszkańcami, przedsiębiorcami, a także spacery terenowe oraz badania ankietowe. Teraz przyjęta przez Radę Miejską uchwała czeka na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
- Uchwalenie uchwały reklamowej pozwoli przeciwdziałać powstawaniu chaosu reklamowego w naszym mieście. Ze względu na to, że procedura przyjęcia tego aktu prawa miejscowego była dość skomplikowana i wymagała wielu uzgodnień, m.in. z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, proces opracowania finalnego tekstu uchwały trwał wiele miesięcy - mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. - O wprowadzenie regulacji i zmian w przestrzeni miejskiej upominali się mieszkańcy Bytomia podczas spotkań w dzielnicach i konsultacji społecznych. Najczęściej bytomianie zwracali uwagę na szyldozę w Śródmieściu i zbyt dużą liczbę reklam na historycznych budynkach - podkreśla prezydent Mariusz Wołosz.
 
Jakie zmiany wprowadza uchwała reklamowa?
 
W uchwale reklamowej miasto zostało podzielone na trzy strefy: wrażliwą /Śródmieście oraz najbardziej cenne zabytkowo obszary miasta/, przyrodniczą /tereny zielony w Bytomiu/ oraz komercyjną /pozostałe rejony miasta/. Zapisy uchwały różnią się w zależności od usytuowania poszczególnych nośników reklamowych w każdej z trzech stref.
 
Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza uchwała reklamowa dotyczą szyldów i reklam. W tym przypadku uchwała wyraźnie rozgranicza możliwości stosowania reklam w strefie wrażliwej i przyrodniczej oraz komercyjnej. Tym samym w strefie wrażliwej i przyrodniczej przepisy określają dopuszczalne liczby i wymiary szyldów na budynkach i ograniczają lokalizację szyldów do kondygnacji parteru, witryn oraz strefy wejściowej do budynku. Istotną i ważną kwestią, jaką zapisano w uchwale jest dopuszczenie możliwości zachowania szyldów historycznych w pierwotnych lokalizacjach.
 
Z kolei w strefie komercyjnej wprowadzono identyczne zapisy, jak w przypadku strefy wrażliwej i przyrodniczej, rozszerzając je jednak o: możliwość stosowania większego formatu szyldów w przypadku wolnostojących budynków handlowych, usługowych, produkcyjnych oraz stacji benzynowych, a także możliwość montażu pylonów, totemów i masztów flagowych o określonych wymiarach.
 
Ważne zmiany zaszły również w stosunku do tablic reklamowych. Tutaj również w uchwale określono różne wymagania dla poszczególnych stref. Wprowadzono w strefie wrażliwej i przyrodniczej nie tylko ograniczenia związane z wymiarami reklam, ale też ograniczenia dotyczące lokowania poszczególnych typów reklam w przestrzeni publicznej. Przykładowo, uchwała wprowadza zakaz instalowania wolnostojących billboardów w strefie wrażliwej. Zakazuje też umieszczania migających reklam świetlnych w strefie wrażliwej oraz wprowadza zakaz umieszczania na budynkach pod ochroną konserwatorską w Śródmieściu naściennych reklam wielkoformatowych. W przypadku strefy przyrodniczej również wprowadzone są ograniczenia dotyczące instalowania reklam wielkoformatowych, masztów flagowych, reklam o wyświetlanej treści.
 
W strefie komercyjnej dopuszczono dla wolnostojących budynków handlowych, usługowych, produkcyjnych oraz stacji benzynowych możliwość stosowania reklam na tych budynkach, a także ulokowania pylonów, totemów i masztów flagowych. W uchwale znajdują się także szczegółowe zapisy dotyczące dopuszczalnych wymiarów i parametrów reklam wielkoformatowych i billboardów.
 
Uchwała wprowadza również określone zalecenia dla ogródków gastronomicznych. Restauratorzy powinni stosować ujednoliconą kolorystykę i określone materiały w ogródkach gastronomicznych oraz jednolity wystrój w ramach jednej kawiarenki. Ogródki usytuowane w strefie wrażliwej - czyli m.in. na bytomskim Rynku - powinny być wyposażone w stoliki i krzesła wykonane z drewna, metalu lub wysokiej jakości tworzyw sztucznych, powinny być ozdobione wyłącznie naturalną zielenią, a parasole i markizy stanowiące zadaszenie ogródków powinny mieć biały, beżowy, kremowy lub ciemnozielony kolor. Oprócz tego, w ogródkach gastronomicznych wprowadzony został zakaz lokalizowania automatów do gier zręcznościowych. Nieco mniej restrykcyjne zalecenia dotyczą stylistyki i kolorystyki ogródków gastronomicznych w strefach komercyjnej i przyrodniczej.
 
Zmiany nie od razu. Będą okresy dostosowawcze
 
Wprowadzone w uchwale reklamowej zmiany nie od razu wejdą w życie. Aby umożliwić dokonanie niezbędnych zmian i dostosowanie reklam do nowej uchwały, wprowadzono okresy dostosowawcze. W przypadku siatek i banerów reklamowych czas na dostosowanie się do nowych zapisów uchwały wynosi 12 miesięcy, szyldów - 2 lata. W przypadku pozostałych tablic reklamowych i urządzeń - w strefie wrażliwej 5 lat, a w strefach komercyjnej i przyrodniczej - 8 od daty wejścia w życie uchwały reklamowej.
 
Konsultacje, badania ankietowe wśród mieszkańców oraz spotkania z bytomianami i przedsiębiorcami
 
Projekt uchwały reklamowej był konsultowany z mieszkańcami i przedsiębiorcami - w tym z restauratorami. Bytomianie wzięli udział w badaniach ankietowych, spacerach badawczych i spotkaniach poświęconych poszczególnym zapisom uchwały. Swoje uwagi do projektu uchwały wniósł również Wojewódzki Konserwator Zabytków.
 
Zmiany możliwe dzięki ustawie krajobrazowej
 
Ustawa krajobrazowa, która weszła w życie we wrześniu 2015 roku wprowadziła szereg nowych rozwiązań, mających na celu ochronę krajobrazu i ładu przestrzennego. Przede wszystkim dała jednak możliwość ustalania przez samorządy zasad i warunków sytuowania szyldów, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów, z jakich nośniki reklamowe mogą być wykonane. Ustawa uprawnia samorządy także do wprowadzenia i egzekwowania kar za niestosowanie się do przepisów.
 
Źródło: UM Bytom