WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

19.07.2022Gliwice: Łapmy deszczówkę. Nawet 4 tys. zł wsparcia

 
25 lipca wystartuje 2. edycja gliwickiego programu promującego małą retencję „Mój deszcz”. Podobnie jak przed rokiem będzie można uzyskać nawet 4 tys. zł jednorazowego dofinansowania na wykonanie zbiorników podziemnych i naziemnych (w tym dekoracyjnych) służących gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych przy swoim domu. Nowością jest dotacja do 500 zł za wykonanie takich zbiorników na terenie rodzinnych ogrodów działkowych – na działce zabudowanej altaną. Miasto ma do rozdysponowania w tym roku pół miliona zł. Warto trzymać rękę na pulsie – wnioski będą przyjmowane tylko do 12 sierpnia.
 
Korzyści z łapania deszczówki powinny przekonać każdego. To – przypomnijmy – utrzymanie naturalnego poziomu zasobów wód gruntowych w naszym otoczeniu, poprawa lokalnego mikroklimatu i bioróżnorodności oraz ograniczenie wykorzystywania kurczących się zasobów wody pitnej do podlewania i celów gospodarczych. Z takiego założenia wyszły władze Gliwic, przygotowując dla mieszkańców program dotacyjny wpisujący się w globalny trend walki ze zmianami klimatycznymi i w założenia Planu Adaptacji Miasta Gliwice do zmian klimatu.
 
Kto może się starać o dotację?
 
Mieszkańcy, działkowcy z rodzinnych ogrodów działkowych, wspólnoty mieszkaniowe i osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi).
 
Na co?
 
Na pokrycie maksimum 85% kosztów poniesionych na zakup, wykonanie i montaż elementów zbiornika podziemnego lub naziemnego o pojemności do 10 m3 (również dekoracyjnego). W przypadku wykonania zbiornika podziemnego z przelewem do odbiorników kanalizacji deszczowej lub kanalizacji ogólnospławnej konieczne są warunki uzyskane od gestora sieci, a do rowu, potoku czy rzeki – uzyskanie zgody wodnoprawnej na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.
 
Miasto zakłada, że w kolejnych latach możliwe będzie udzielenie dotacji na wykonanie ogrodów deszczowych w pojemnikach lub w gruncie, studni chłonnej, a także na dostosowanie nieczynnych zbiorników podziemnych (szamb) do gromadzenia wód deszczowych i roztopowych, w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania w trakcie trwania programu.
 
Ile można zyskać?
 
Maksymalnie 4 tys. zł jednorazowego wsparcia w przypadku mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych i osób prawnych niedziałających w celu osiągnięcia zysku oraz maksymalnie 500 zł w przypadku działkowców z rodzinnych ogrodów działkowych.
 
UWAGA! Obowiązuje zakaz podwójnego finansowania – dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł!
 
Jak składać wniosek?
 
W formie papierowej – osobiście w Biurze Obsługi Interesantów UM (Biuro Podawcze, parter gmachu przy ul. Zwycięstwa 21) lub w sekretariacie Wydziału Gospodarowania Wodami UM (ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 303) bądź wysyłając pocztą na adres Wydziału Gospodarowania Wodami UM.
 
W formie elektronicznej – wysyłając skan wypełnionego i podpisanego wniosku (do pobrania od 25 lipca na stronie bip.gliwice.eu) wraz z załącznikami na e-mail: gw@um.gliwice.pl.
 
Do kiedy złożyć wniosek?
 
Do 12 sierpnia do godz. 15.00.
 
Kiedy spodziewać się pieniędzy?
 
Dotacja będzie wypłacana przez miasto po zakończeniu realizacji zadania i przyjęciu prawidłowego rozliczenia.
 
Szersze informacje:
 
Wydział Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/239-11-14.
 
Źródło: Urząd Miasta Gliwice