WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

02.12.2021Jubileusz 95-lecia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach!

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach jest najstarszą firmą oświaty zawodowej na Śląsku.Działa na rynku oświaty zawodowej już 95 lat, obecnie na obszarze województwa śląskiego oraz niektórych powiatów i gmin województw małopolskiego i łódzkiego.
 
Podstawowe obszary aktywności to:
 • kształcenie i wychowanie młodzieży– prowadzimy szkoły na wszystkich poziomach edukacji, z ponad 50 kierunkami kształcenia tj.: szkoła podstawowa, branżowe szkoły I i II stopnia, licea ogólnokształcące, licea sztuk plastycznych, technika, szkoły policealne
 • kształcenie i doskonalenie dorosłych– realizujemy kursy i szkolenia w 200 zawodach i specjalnościach
 • egzaminowanie i certyfikowanie umiejętności – oferujemy możliwość potwierdzania kwalifikacji, umiejętności i wiedzy w ramach Komisji Egzaminacyjnych działających przy ZDZ, w tym w Regionalnym Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji w Katowicach.
 
Historia ZDZ w Katowicach sięga roku 1926, kiedy to Zakład rozpoczął swoją działalność 20 grudnia 1926 roku pod nazwą Śląski Instytut Rzemieślniczo-Przemysłowy. 
 
W pierwszym okresie Instytut koncentrował się na doskonaleniu kadr dla potrzeb odradzającego się na Śląsku rzemiosła i jego repolonizacji. Po wojnie działalność Instytutu została rozszerzona na kolejne działy gospodarki: budownictwo, handel, przemysł, transport i usługi. Rozszerzaniu działalności zarówno w wymiarze ilościowym, jak i w zakresie form i poziomów kształcenia, towarzyszyły zmiany nazwy – najpierw na Zakład Doskonalenia Rzemiosła, a potem Zakład Doskonalenia Zawodowego. 
 
W latach 50. uruchomiono kształcenie praktyczne młodzieży i produkcję w warsztatach szkoleniowych. Na przełomie lat 50. i 60. Zakład uruchomił pierwszą zasadniczą szkołę zawodową. W latach 70. nastąpił znaczący rozwój warsztatów szkoleniowych i szkół zawodowych, powstały także szkoły przysposabiające do zawodu. Lata dziewięćdziesiąte to przede wszystkim rozwój jakościowy kształcenia kursowego, początek rekwalifikacji bezrobotnych, a także dynamiczny rozwój kształcenia systemem szkolnym. 
 
Wiek XXI, to okres szeregu wyzwań związanych z wprowadzaną reformą edukacji, umiejętnego przystosowania do zmian w strukturze polskiego szkolnictwa oraz potrzeb społeczno-gospodarczych. Działania Zakładu w tym obszarze charakteryzowało tworzenie nowych typów szkół, wprowadzanie nowych kierunków kształcenia będących odpowiedzią na zapotrzebowanie  rynku pracy. To również nacisk na jakość, efektywność i skuteczność nauczania, a także kompleksowość oferty, inwestycje w nowoczesną bazę dydaktyczną oraz współpraca z wykładowcami i trenerami – praktykami, wywodzącymi się ze środowiska gospodarczego. 
 
Od ponad 25 lat uczestniczymy w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, przyczyniając się do rozwoju kwalifikacji zawodowych i postaw przedsiębiorczych młodzieży i osób dorosłych. Nasze doświadczenia w tym zakresie zapoczątkowaliśmy już w roku 1994 realizacją Programu Rozwoju PHARE – STRUDER, co zaowocowało późniejszą skuteczną i nieprzerwaną realizacją projektów edukacyjnych do dnia dzisiejszego. Lata 2014-2020 to okres kolejnej perspektywy finansowej zdominowanej przez realizację projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Śląskiego i Województwa Małopolskiego.
 
Od 1926 roku kształcimy, doskonalimy, podnosimy kwalifikacje dla potrzeb rynku pracy, a nasz dzisiejszy dorobek, to:
 • około 20 tys. osób rocznie kształcących się na kursach
 • 3800 uczniów kształcących się obecnie w naszych szkołach
 • 70 jednostek organizacyjnych – ośrodków i szkół na wszystkich poziomach edukacji
 • ponad 230 zrealizowanych projektów finansowanych ze środków UE dla 68 tys. uczestników projektów
 • 300 firm powstało dzięki projektom realizowanym przez Zakład
 • 15 tys. absolwentów Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka
 • nowoczesna baza ponad 300 sal wykładowych, pracowni specjalistycznych, atestowanych spawalni, poligonów szkoleniowych, akredytowanych do prowadzenia nauki zawodu i egzaminów.
 
Nasze mury do dnia dzisiejszego opuściło:
 
 • 2,4 mln absolwentów kursów, w tym m.in.:
 • 327 tys. kierowców i kandydatów na kierowców
                 - 146 tys. przeszkolonych osób bezrobotnych
                 - 114 tys. spawaczy
 • ponad 32 tys. absolwentów szkół
 
W dowód uznania dorobku w obszarze edukacji zawodowej oraz wkładu w rozwój społeczny i gospodarczy regionu Zakład został uhonorowany licznymi odznaczeniami, nagrodami i wyróżnieniami.
 
Naszą ofertę kształcenia adresujemy do wszystkich zainteresowanych zdobyciem wykształcenia, zawodu, uprawnień, podwyższeniem lub zmianą umiejętności i kwalifikacji zawodowych, doskonaleniem poziomu wiedzy, rozwijaniem zainteresowań - osób pracujących, planujących zmianę pracy, poszukujących pracy, do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych instytucje rynku pracy.
 
Rok 2021, to rok jubileuszowy 95-lecia działalności, który mija 20 grudnia 2021.
 
Z tej okazji w dniu 15 grudnia 2021 r. o godz. 12.00 w Auli Politechniki Śląskiej w Katowicach odbędzie się uroczystość obchodów 95-lecia Zakładu doskonalenia Zawodowego w Katowicach
 
Źródło: ZDZ Katowice