WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

08.09.2023Rybnik: Badamy Okrzeszyniec!

 
Na terenie użytku ekologicznego Okrzeszyniec przeprowadzana jest inwentaryzacja przyrodnicza. Poprzedzi ona planowaną rewitalizację znajdujących się na tym terenie stawów paciorkowych.
 
Celem inwentaryzacji przyrodniczej jest zebranie danych o zasobach, walorach i stanie środowiska przyrodniczego na terenie całego użytku ekologicznego. Chodzi głównie o wskazanie najbardziej cennych elementów, które należy chronić i im podporządkować dalsze działania na tym terenie. 
 
Czas trwania inwentaryzacji to pełen cykl roczny, począwszy od sierpnia 2023r. do końca września 2024r. Dlatego też w tym okresie pracownicy Pracowni „Żywokost” (z którą miasto podpisało umowę w tej sprawie) będą przeprowadzać badania i obserwacje na terenie całego użytku.
- Realizacja projektu związana jest z rewitalizacją stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego oraz określeniem zabiegów, którym należy poddać to miejsce  – wyjaśnia Piotr Masłowski, zastępca prezydenta Rybnika. - Najważniejszym celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w całym ekosystemie użytku. Działania, które będziemy podejmować w ramach projektu ukierunkowane będą na zapobieganie powstawaniu lub minimalizowaniu negatywnych skutków zjawisk naturalnych w postaci działania wód wezbraniowych, powodzi i podtopień, a także suszy poprzez zachowanie systemów małej retencji i otworzenie systemów magazynowania wody. Projekt ten przyczyni się też do zachowania i przede wszystkim odbudowy cennych ekosystemów naturalnych i pozytywnie wpłynie na ochronę bioróżnorodności biologicznej – zaznacza P. Masłowski.
 
Całe zadanie związane jest z wykonaniem szeregu dokumentacji koncepcyjnej i projektowej, która zawierać będzie wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego, zgodnego z prawem i wymaganiami wykonania robót. 
 
Pierwszy etap prac to wspomniana inwentaryzacja przyrodnicza na terenie użytku. Kolejnym etapem będzie opracowanie hydrologiczne i hydrogeologiczne oraz inwentaryzacja geodezyjna, które będą wykonywane równocześnie z inwentaryzacją przyrodniczą. Ostatnim etapem, po podsumowaniu wyników badań i inwentaryzacji, będzie część projektowa, która wskaże w jakim zakresie będą wykonywane prace na terenie użytku. Szacowany termin realizacji projektu to lata 2023 – 2026 r. 
 
Planowane jest aby projekt pod tytułem „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie subregionu zachodniego”  zrealizowany był w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021 – 2027 w tym FST ZIT 2021 – 2027. Beneficjentem projektu oprócz Miasta Rybnika będzie Gmina Miejska Żory, jako lider projektu.
 
Źródło: UM Rybnik