WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

23.01.2023Szansa dla ciężko chorych na raka kory nadnerczy


 

Rusza rekrutacja do wieloośrodkowego badania klinicznego dla chorych na raka kory nadnerczy
 
Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach, jako pierwszy ośrodek w Polsce, rozpoczyna badanie  kliniczne  dla  chorych  na raka  kory  nadnerczy,  u  których  standardowe  metody leczenia okazały się nieskuteczne. Do projektu „Wieloośrodkowe, otwarte badanie fazy 2 w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa leku pembrolizumab w terapii zaawansowanego, progresującego   raka   kory   nadnerczy”,   który   finansuje   Agencja   Badań   Medycznych, zakwalifikowanych zostanie 24 pacjentów. 
Rak kory nadnerczy jest bardzo rzadkim nowotworem endokrynnym, który dotyka jedną osobę na milion. - Nowotwór ten cechuje się złym rokowaniem. Jedynie radykalne leczenieoperacyjne wczesnych postaci daje szansę całkowitego wyleczenia. W przypadku postaci zaawansowanych rokowanie jest złe, a dostępne standardowe terapie są bardzo ograniczone i charakteryzują   się   umiarkowaną   efektywnością   –   tłumaczy   główny   badacz  dr   n.   med. Barbara   Ziółkowska   z   II   Kliniki   Radioterapii   i   Chemioterapii   Narodowego   Instytutu Onkologii w Gliwicach.
 

W   przypadku   braku   możliwości   leczenia   operacyjnego,   w   postaciach   zaawansowanych podstawowym   leczeniem   jest   chemioterapia   z   zastosowaniem   4   leków:   etopozydu, doksorubicyny   i   cisplatyny   w   skojarzeniu   z   mitotanem   (EDP-M).   Na   takie   leczenie odpowiada pozytywnie 23 proc. chorych, a czas wolny od progresji choroby wynosi średnio 5,6   miesiąca.   Sugerowane   w   piśmiennictwie   schematy   chemioterapii   drugiej   linii (gemcytabina, kapecytabina) cechują się krótkim czasem do progresji (poniżej 4 miesięcy) oraz niską odpowiedzią na leczenie (poniżej 10 proc.).
-   W sytuacji wyczerpania standardowych metod lub braku możliwości ich zastosowania, jedyną szansą terapii dla pacjenta z zaawansowanym, postępującym rakiem kory nadnerczy jest udział w badaniach klinicznych. Dotychczasowe wyniki takich badań, prowadzonych poza granicami   Polski,   wskazują   na   potencjalną   korzystną   rolę   inhibitorów   punków   kontroli immunologicznej w terapii raka kory nadnerczy – tłumaczy dr n. med. Barbara Ziółkowska

 -   Dotychczasowe   wyniki   badań   wskazują   na   możliwą   skuteczność   immunoterapii   z zastosowaniem tego leku jako terapii ratunkowej u pacjentów z rakiem kory nadnerczy po wyczerpaniu standardowych metod terapeutycznych   – podkreśla koordynator badania  lek. Agnieszka   Kotecka-Blicharz    z   Zakładu   Medycyny   Nuklearnej   i   Endokrynologii Onkologicznej   Narodowego   Instytutu   Onkologii   w   Gliwicach,   który   podjął   się przeprowadzenia takiego badania w Polsce. Będzie ono realizowane w 5 ośrodkach. 
 

Do badania zakwalifikowanych zostanie 24 pacjentów z rozpoznaniem zaawansowanego miejscowo   lub   przerzutowego,  nieoperacyjnego,   progresującego   raka   kory   nadnercza. Warunkiem kwalifikacji, poza świadomą zgodą pacjenta, będzie:
-  wyczerpanie   standardowych   metod   terapii   i   potwierdzenie   progresji   w   czasie
określonym w protokole, 
- wiek > 18. roku życia, 
- stan kliniczny wg ECOG <2, 
- mierzalna choroba wg RECIST 1.1, 
- adekwatna funkcja szpiku i narządów wewnętrznych, 
- skuteczna antykoncepcja w przypadku pacjentów w wieku reprodukcyjnym. 
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat badania należy kontaktować się z jego koordynatorem,  lek.   Agnieszką  Kotecką-Blicharz –e-mail: agnieszka.kotecka - blicharz@io.gliwice.pl.