WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

Regulamin konkursów

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW ANTENOWYCH RADIA CCM W GLIWICACH

1. NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU

Organizatorem konkursów jest: Radio CCM Sp. z o.o. ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice, zwana dalej „Radio CCM”.

Konkursy odbywają się na antenie radia wg scenariusza opracowanego przez Radio CCM, do którego radio posiada wszelkie prawa autorskie i może dowolnie go modyfikować w zależności od potrzeb i rozwoju sytuacji podczas realizacji całości akcji promocyjnej.

Sposób realizacji konkursów określa Radio CCM, a kwestie nie unormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursów rozstrzyga zawsze Organizator.

2. UCZESTNICY KONKURSU

 
Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie.
Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia.
Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. 

3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

Zasady są każdorazowo ustalane przez Organizatora konkursu. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez uczestnika konkursu imienia, nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego.

Każdy uczestnik może zostać laureatem konkursów maksymalnie jeden raz w miesiącu! Każdy uczestnik może wziąć udział w jednym konkursie tylko jeden raz (wyznacznikiem konkursu jest sponsor konkursu).

Powyższa zasada dotyczy także: najbliższej rodziny laureata konkursu, o czym decyduje to samo nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu (w przypadkach szczególnych). W jednym konkursie (niezależnie od długości jego trwania) nie może brać udziału więcej niż jedna osoba z rodziny.

W przypadku nadużyć uczestników konkursów wszelkie rozstrzygnięcia dokonywane są wyłącznie przez Organizatora.

4. INFORMACJA O WYGRANEJ

Osoba przeprowadzająca konkurs ma obowiązek poinformowania laureata o wygranej i sposobie jej odbioru.

Osoba przeprowadzająca konkurs jest zobowiązana do zapisania pełnych danych laureata tj. imienia, nazwiska oraz numeru telefonu, a także daty przeprowadzenia konkursu, nazwiska osoby przeprowadzającej konkurs oraz rodzaju nagrody na obowiązującym druku, który musi niezwłocznie przekazać osobie odpowiedzialnej za wydawanie nagród.

5. ODBIÓR NAGRÓD

Słuchacze odbierają nagrody osobiście w redakcji Radia CCM w Gliwicach w dni powszednie (oprócz dni świątecznych i ustawowo wolnych) od godziny 9:00 do 16:00. Słuchacz odbierający nagrodę ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

W przypadku nie odebrania nagrody w terminie do 21 dni od dnia przeprowadzenia konkursu Radio zastrzega sobie prawo do dalszego dysponowania nagrodą.

6. PULA NAGRÓD

Fundatorem nagród jest organizator czyli Radio CCM oraz sponsorzy konkursów, z którymi radio zawarło umowy sponsorskie.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator konkursu ma prawo odmówić wydania nagrody laureatowi konkursu w przypadku naruszenia przez niego któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu. Regulamin jest ogólnodostępny – do wglądu w sekretariacie Radia CCM oraz na stronie internetowej www.radioccm.pl

Ostatnia zmiana treści regulaminu miała miejsce 12.10.2023