WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

10.06.2022Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Gliwic

 
Na czerwcowej sesji Rady Miasta Gliwice radni udzielili prezydentowi Gliwic wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu miasta za 2021 r.
 
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, podczas sesji Rady Miasta, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z wykonania budżetu, radni przeprowadzają również głosowanie nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania, na podstawie Raportu o stanie miasta. Taki raport przedstawiany jest radnym co roku, do 31 maja.
Otrzymany przez Radę dokument jest podsumowaniem działań prezydenta i zarządzania miastem w 2021 roku z odniesieniem do lat ubiegłych. Porównuje Gliwice do miast-liderów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego: Katowic, Sosnowca, Tychów i Bytomia. W tym roku wykonaliśmy kolejny krok w stronę jego szerszego udostępnienia – własnymi siłami, nakładem pracy Biura Rozwoju Miasta i Wydziału Planowania Przestrzennego UM w Gliwicach, uruchomiliśmy pilotażową wersję portalu Gliwice Otwarte Dane. Przedstawia on dane zgrupowane w 8 działach tematycznych zgodnych z Raportem o stanie miasta, prezentowane w różnorodnej formie: interaktywnych map, wykresów, infografik, list czy etykiet. Dodatkowo można je przeglądać np. w postaci tabel, pobierać w różnych formatach i dalej wykorzystywać w dowolny sposób. Chcemy rozbudowywać ten portal i bazę danych tak, aby jak najlepiej służyła mieszkańcom, przedsiębiorcom i innym osobom szukającym informacji o Gliwicach – przypomniał podczas sesji zastępca prezydenta Gliwic Mariusz Śpiewok.
 
Wotum zaufania zostało prezydentowi miasta udzielone w stosunku 16 głosów „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 8 głosach wstrzymujących się.
 
Absolutorium z wykonania budżetu za 2021 r. gliwiccy radni udzielili prezydentowi w stosunku 16 głosów „za” przy 9 głosach wstrzymujących się.
 
Przypomnijmy, że sposób gospodarowania miejskimi pieniędzmi co roku poddawany jest, zgodnie z przepisami, kilkuetapowej kontroli. Prezydent miasta przedstawia sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu miejskim radnym oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO). Oceny RIO i komisji stałych Rady Miasta trafiają następnie do Komisji Rewizyjnej RM. Na tej podstawie jej członkowie przygotowują wniosek o udzielenie lub nieudzielenie prezydentowi miasta absolutorium. Zanim zostanie on poddany pod głosowanie radnych, jeszcze raz akceptuje go RIO.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, opiniami komisji stałych Rady Miasta na jego temat, ze sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach na temat sprawozdania, a także po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Miasta, Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Gliwice za 2021 r. – uzasadniał przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Zbigniew Wygoda.
Dziękuję za wszystkie pozytywne opinie. Chcę również bardzo podziękować wszystkim współpracownikom, radnym oraz wszystkim gliwiczanom, którzy przyczynili się do tego, że Gliwice przysłowiową suchą stopą przebrnęły przez trudny rok pandemii i innych wyzwań. Jest dla mnie bardzo ważne, że choć dzielą nas czasem różnice poglądów, to nie przekreślają one współdziałania na rzecz dobra naszego miasta. Niezmiennie proszę i zachęcam do dalszej współpracy, aby kolejny rok był również dobry dla Gliwic – podsumował prezydent Adam Neumann.
 
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gliwic za 2021 r., opinie RIO i bieżące informacje o ocenach ratingowych miasta Gliwice można znaleźć na stronie bip.gliwice.eu, w zakładce Biblioteka (Budżet i finanse).
 
Transmisję sesji można śledzić na stronie Gliwice.eu, w zakładce Samorząd -> Transmisje sesji RM.
 
Źródło: UM Gliwice, M. Buksa